jeudi 2 mars 2017

Առաջադրանք 48

1. Փոխադրել հատվածը.
Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի հոգւոյն՝ փորձել ի սատանայէ: 2 Եւ պահեալ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր՝ ապա քաղցեաւ: 3 Եւ մատուցեալ փորձիչն՝ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ ասա զի քարինքս այսոքիկ հաց լինիցին: 4 Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. Գրեալ է՝ թէ ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ: 5 Յայնժամ առեալ ածէ զնա սատանայ ի քաղաքն սուրբ, եւ կացուցանէ զնա ի վերայ աշտարակի տաճարին, 6 եւ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ արկ զքեզ աստի ի վայր. զի գրեալ է՝ թէ հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո՝ եւ ի վերայ ձեռաց բարձցեն զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո: 7 Ասէ ցնա դարձեալ Յիսուս. Գրեալ է՝ թէ ո՛չ փորձեսցես զՏէր Աստուած քո: 8
Դարձեալ առնու ածէ զնա սատանայ ի լեառն մի բարձր յոյժ, եւ ցուցանէ նմա զամենայն թագաւորութիւնս աշխարհի, եւ զփառս նոցա, 9 եւ ասէ ցնա. Զայս ամենայն քեզ տաց՝ եթէ անկեալ երկիրպագանիցես ինձ: 10 Յայնժամ ասէ ցնա Յիսուս. Երթ յետս իմ սատանայ. զի գրեալ Տեառն Աստուծոյ քում երկիր պագցես, եւ զնա միայն պաշտեսցես: 11 Ապա եթող զնա սատանայ. եւ ահա՝ հրեշտակք մատեան եւ պաշտէին զնա:
Այն ժամանակ Հիսուսը հոգու կողմից տարվեց Սատանայի կողմ։ Եվ պահվեց քառասուն օր և քառասուն գիշեր քաղցած։Եվ մոտենալով փորձիչը ասաց նրան․
Եթե աստծու որդին ես՝ Աստծուն ասա, որ այս քարերը հաց լինեն։ Նա պատասխանեց․ Գրված է, թե միայն հացով չէ մարդը ապրում , այլ Աստծու բերանից դուրս եկած խոսքով ։ Այն ժամանակ վերցրեց դրեց սատանան մի սուրբ քաղաք, և կանգնեցրեց նրան մի աշտարակի տաճարի վրա։Եվ նա ասաց։
Եթե դու Աստծու որդին ես՝ գցիր քեզ այստեղից ներքև․ Գրված է ՝ թե հրեշտակները կբարձրացնեն քեզ իրենց ձեռքերի վրա , որ երբեք չխփես ոտքդ քարին։Սատանան վերցնելով նրան տարավ մի բարձր լեռան վրա դրեց, եվ ցույց տվեց նրան բոլոր աշխարհի թագավորությունները և նրանց փառքը։Եվ ասաց նա․
Այս ամենը քեզ կտամ, եթե երկրպագես ինձ։Այն ժամանակ Հիսուսն ասեց․
Հետևս անցիր իմ սատանա, քանի որ գրված է, որ միայն նրան պիտի երկրպագես և պաշտես։

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire