lundi 1 octobre 2018

Հոկտեմբերի 1 հանրահաշիվ

Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

1.     
Կատարեք բազմապատկում

1.      
Կրճատեք կոտորակները
Եթե a թիվը բաժանվում է b թվին, c թիվը բաժանվում է b-ի ապա a+b կբաժանվի  c-ի։

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire